logo Aka servis

Aka servis, spol. s r.o.

Šafárikova 41/5923

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 3646 8312

IČ DPH: SK20 2000 8188

IBAN: SK35 7500 0000 0009 1331 1743

registrácia: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12349/P

Spoločnosť Aka servis spol. s r.o. vznikla v roku 2000 ako spoločnosť zameraná na predaj, inštaláciu a najmä všestranný, odborný a rýchly servis kancelárskej techniky a programového vybavenia.

Jej cieľom je predávať zariadenia a poskytovať služby na vysokej odbornej úrovni s orientáciou na spokojnosť zákazníka. Odbornosť je udržiavaná a prehlbovaná účasťou na vzdelávacích akciách a školeniach. Vybrané zariadenia a programové vybavenie, ktoré spoločnosť predáva, je možné vidieť a vyskúšať.

Pre naplnenie uvedeného cieľa má spoločnosť od roku 2006 certifikované procesy predaj a servis kancelárskej techniky podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2001.
Od roku 2016 je spoločnosť držiteľom certifikátov na predaj a servis kancelárskej techniky podľa normy STN EN ISO 9001:2016, Systém manažérstva kvality, a STN EN ISO 14001:2016, Systém environmetálneho manažérstva.
V súčasnej dobe spoločnosť udržiava vybudovaný systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva.

Motto spoločnosti stručne a jasne vyjadrujú dve slová: úcta a spokojnosť